Informace ke zpracování osobních dat

ALKADOMKY DŘEVOSTAVBY s.r.o. se sídlem Na Kavkách 991, 284 01 Kutná Hora, IČ 02209969 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

ALKADOMKY DŘEVOSTAVBY s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná a přiměřená technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat ALKADOMKY DŘEVOSTAVBY s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email alkadomky@gmail.com nebo na sídlo naší společnosti:

ALKADOMKY DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Na Kavkách 991
284 01 Kutná Hora

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak ALKADOMKY DŘEVOSTAVBY s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Základní informace o zpracování pro odběratele a dodavatele

Společnost ALKADOMKY DŘEVOSTAVBY s.r.o., IČO 02209969 jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce informace jaké osobní údaje jsou zpracovávány a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány, případně, pokud byly získány na základě souhlasu.

Jednotlivé záznamy činností

Kategorie: Odběratelé

Veškeré osobní údaje o odběratelích, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná.

 

Cenová nabídka – kalkulace

V případě, že si budete přát vyhotovit nabídku, či kalkulaci na základě zaslané poptávky, budeme v rámci takové nabídky evidovat nezbytné osobní údaje a kontaktní informace.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Evidence nabídek
Doba zpracování 4 roky

 

Poptávka přijatá

V případě, že u naší společnosti poptáváte zboží, služby, či realizaci díla, můžeme o vás evidovat nezbytené osobní údaje uvedené na takto přijaté poptávce za účelem zpracování nabídky.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence poptávek pro vystavení nabídek a smluv
Doba zpracování 4 roky

 

Smlouva o dílo

V případě, že s námi budete chtít uzavřít kupní smlouvu, či smlouvu o dílo, budeme zpracovávat nezbytné identifikační údaje potřebné pro plnění smlouvy. Tyto údaje mohou být v případě potřeby předány smluvní projekční kanceláři za účelem vyhotovení projektové dokumentace.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Realizace smlouvy o dílo, vyhotovení projektové dokumentace
Doba zpracování 10 let od posledního záznamu
Příjemci Smluvní účetní společnost, smluvní projekční kancelář

 

Projektová dokumentace

K realizaci díla může být nutná i projektová dokumentace, která obsahuje identifikační, případně kontaktní údaje realizátora, projektanta a investora.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kontaktní údaje projektanta (Osobní údaj), Parcelní číslo (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování projektová dokumentace díla
Doba zpracování 5 let od dokončení stavby

 

Souhlas se zpracování za účelem vyřízení hypotečního úvěru

V případě, že budete chtít využít našich služeb a pomoci s vyřízením hypotečního úvěru u konkrétní banky, kde se vyplňují osobní údaje budeme tak činit výhradně na základě vámi uděleného souhlasu. Tyto údaje v naší organizaci dále nezpracováváme, pouze je předáváme konkrétní bance pro snažší vyřízení vašeho úvěru.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní titul Souhlas
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Měsíční výdaje (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodiný stav (Osobní údaj), Výše příjmů (Osobní údaj)
Účel zpracování Zajištění hypotečního úvěru
Doba zpracování časově neomezeně
Příjemci Smluvní hypoteční banka

 

Kategorie: Dodavatelé

Evidujeme nutné kontaktní údaje na dodavatele a osoby dodavatele, se kterými komunikujeme v rámci oprávněného zájmu. Dále tyto údaje používáme zejména pro plnění smluv, vystavení poptávek a dalších obchodních dokumentací spojených s odběratelsko dodavatelskými vztahy.

 

Karta dodavatele

Údaje nutné pro daňové povinnosti a pro zajištění kontaktu mezi dodavatelem a odběratelem v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování zpracování evidence osob dodavatele
Doba zpracování Po celou dobu smluvní spolupráce

 

Poptávka vydaná

Pro účely vydaných objednávek u svého smuvního, či potencionálního dodavatele zboží, služby, či realizaci díla, potřebujeme evidovat nezbytené osobní údaje nutné k identifikaci dodavatele, či osob, se kterými jednáme za účelem získání cenové nabídky.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence vydaných dodavatelských poptávek
Doba zpracování 4 roky

 

Smlouva s dodavatelem

Pro případ uzavření dodavatelské smlouvy, je nezbytné na takové smlouvě zpracovávat identifikační údaje osob pro plnění smlouvy  a dále údaje pro účely vedení účetnictví a daňových povinností. Na takové smlouvě se mohou vyskytnout i údaje dotčených osob, osoby podnikající a její identifikace, dále pak kontakty ve věci obchodních, či technických a identifikace statutárního zástupce.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Realizace předmětu smlouvy, kontaktní údaje, či identifikace dotčených osob
Doba zpracování Po celou dobu smluvní spolupráce
Příjemci Smluvní účetní společnost

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email alkadomky@gmail.com nebo na sídlo naší společnosti:

ALKADOMKY DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Na Kavkách 991
284 01 Kutná Hora

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne neděle 20. května 2018.

KATALOG DOMŮ

REALIZOVANÉ STAVBY

Postavili jsme více než 140 rodinných domů napříč celou Českou republikou.

NAHORU